Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia UM-7624-11/2007

                                                                                     Lubień Kujawski 24.09.2007r
UM-7624/11/2007
 
 
                                                       Decyzja
           o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) a także art. 34, art. 35 ust. 1 i art. 35a z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880 za zm.)
 
Po rozpatrzeniu wniosku Państwa Danuty i Zdzisława Gałazkiewicz z dnia 30.05.2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku warsztatu mechaniki pojazdowej (wulkanizacja, naprawa samochodów) na działce oznaczonej nr ew. 375/3 w miejscowości Lubień Kujawski”.
 
                                                       Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia 1.      Rodzaj przedsięwzięcia
 
         Planowana inwestycja polega na „budowie budynku warsztatu mechaniki pojazdowej (wulkanizacja, naprawa samochodów) na działce oznaczonej nr ew. 375/3 w miejscowości Lubień Kujawski”.
 
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Lubień Kujawski
 
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
1.      Inwestycję należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań
      dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu 
       uzasadnionych interesów osób trzecich.
2.      Prace związane z realizacja przedsięwzięcia prowadzić w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia gruntu oraz wód rzeki Lubieńki.
3.      Place parkingowo – postojowe winny być utwardzone i okrawężnikowane, uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczonych olejami wód do gruntu.
4.      Podczas eksploatacji warsztatu, wszystkie prace, które będą źródłem hałasu prowadzić w zamkniętym pomieszczeniu budynku mechaniki pojazdowej.
 
 
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 
        
1.      Planowane zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować w sposób określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania inwestycji uzasadnionych interesów osób trzecich.
2.      Gospodarkę ściekami bytowymi i przemysłowymi w projektowanym warsztacie należy rozwiązać w oparciu o miejską oczyszczalnię ścieków w Lubieniu Kujawskim, na warunkach określonych w umowie zawartej z użytkownikiem oczyszczalni.
3.      Ścieki przemysłowe odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacyjnej po uprzednim oczyszczeniu ich w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.
4.      Wody opadowe i roztopowe z utwardzonego terenu warsztatu (ciągi komunikacyjne, parkingi, place utwardzone), przed wprowadzeniem do wód lub ziemi powinny być oczyszczone w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 litrów na sekundę na 1 ha – w taki sposób, aby w odpływie odpływie do osadnika zawartość  zawiesin ogólnych była nie większa niż 100 mg/l, a zawartość substancji ropopochodnych  - nie była większa niż 15 mg/l. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.
5.      Zaprojektować miejsce tymczasowego magazynowania (gromadzenia) wytwarzanych odpadów, w tym szczególnie odpadów niebezpiecznych.
6.      Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.
 
 
                                                     Uzasadnienie
 
1.Wnioskiem z dnia 30.05.2007.r. Państwo Danuta i Zdzisław Gałązkiewicz wystąpili o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu mechaniki pojazdowej (wulkanizacja, naprawa samochodów) na działce oznaczonej nr ew. 375/3 w miejscowości Lubień Kujawski”.
 
2.Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym miejscu – Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Lubieniu Kujawskim.
 
3.Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem  Ś-7633/84/07 z dnia 23.07. 2007r.
stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie
N.NZ-42-11-19//2007/r. z dnia 14.08.2007r.
stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty 23.07.2007r.
 
PPIS – 14.08.2007r.
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływanie na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące,
dnia 29.08.2007 organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko
 
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu 06.09.2007r.
 
7. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą
Powiatu postanowieniem z dnia 10.09.2007r. Ś-7633-84/1/07
PPIS postanowieniem z dnia 18.09.2007r. N.NZ-42-11-19/07
 
      Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty –
Dnia 17.09.2007r., postanowienie PPIS – dnia 25.09.2007r.
Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III,
 
 
Pouczenie  
1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy o Prawo ochrony środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Załączniki:
1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:

Państwo Danuta i Zdzisław Gałazkiewicz zam. ul. Leśna 5, 87-840 Lubień Kuj.;
strony w postępowaniu;
 a/a.  
Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku;
Starostwo Powiatowe we Włocławku.

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (25 września 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (25 września 2007, 08:21:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1002