Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-cel publiczny-budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w n. Narty, działka 140

INW.6733.12.2019                                                            Lubień Kujawski dn. 17.09.2019 r.
 
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
 
            Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10.09.2019 r. złożony przez Gminę Lubień Kujawski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ewid. 140 w obrębie Narty, gm. Lubień Kujawski. 
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w sołectwie Narty w gminie Lubień Kujawski. 
            Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (17 września 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (19 września 2019, 08:11:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124