Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-w sprawie zmiany decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 16.09.2019 r. 
INW 6733.9.2017
 
 
 
Obwieszczenie 
       o wszczęciu postępowania 
 
  
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49  i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.09.2019 r. złożony przez Ochotnicza Straż Pożarną Krzewie, z siedzibą w miejscowości Krzewie 16A,  87-840 Lubień Kujawski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak INW.6733.9.2017 z dnia 03.08.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 25/2 i 26, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzewie I, gmina Lubień Kujawski. 
        W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
         Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Krzewie. 
      Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (16 września 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (17 września 2019, 14:10:59)

Ostatnia zmiana: Ewa Kaczmarek (19 września 2019, 08:10:25)
Zmieniono: błędny tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 184