Obwieszczeniu o wszczęciu postępowania-cel publiczny 6733.11.2019

INW.6733.11.2019                                                            Lubień Kujawski dn. 06.09.2019 r. 
 
 
 
  
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
 
       Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 13.08.2019 r. uzupełniony w dniu 28.08.2019 r. złożony przez spółkę Energa Operator z siedziba w Toruniu przy ul. Gen Bema 128, którą na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje Pana Piotra Wawrzyniak, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia Nn-0,4 kV wraz z szafka pomiarową realizowanego na terenie działek nr ewid. 37 i 41 w obrębie Unisławice, gm. Kowal oraz 101, 146, 147, 100, 96/2, 140 w obrębie Chojny, gm. Lubień Kujawski. 
         W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
          Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w sołectwie Chojny w gminie Lubień Kujawski oraz w sołectwie Unisławice w gminie Kowal. 
           Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (6 września 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (10 września 2019, 11:57:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130