Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6733.9.2019

INW.6733.9.2019                                                              Lubień Kujawski dn. 04.09.2019 r.
 
 
 
  
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
 
            Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26.07.2019 r. uzupełniony w dniu 02.09.2019 r. złożony przez spółkę Energa Operator z siedzibą w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w imieniu, której działa pełnomocnik Pan Karol Kujawski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, nN -0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV „KRETKOWO 3” , wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej SN-15 kV, wymianie istniejącego przyłącza napowietrznego nN-0,4 kV, wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej nN-0,4 kV na terenie działek o nr ewid. 78, 69, 79 w obrębie ewidencyjnym Rutkowice, 88, 89, 90, 75, 95/2 w obrębie Kamienna, gm. Lubień Kujawski. 
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Kamienna, Kretkowo oraz w miejscowości Rutkowice. 
               Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (4 września 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (6 września 2019, 12:28:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129