Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Gliznowo

INW.6733.10.2019                                                            Lubień Kujawski dn. 28.08.2019 r. 
 
 
 
  
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
 
            Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 07.08.2019 r. złożony przez Gminę Lubień Kujawski Lubień siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 231/13, 139/5, 139/4, 262, 274, 73, 72, 74 w obrębie Gliznowo, gm. Lubień Kujawski. 
            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna dla sołectwa Gliznowo. 
          Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (28 sierpnia 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (29 sierpnia 2019, 13:17:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132