Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 6733.6.2019

INW.6733.6.2019                                                                        Lubień Kujawski, dn. 16.08.2019 r. 
 
Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), 

zawiadamiam 

o wydaniu w dniu 16.08.2019 r. decyzji znak INW.6733.6.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Energa Operator S.A. w Toruniu siedziba przy ul. Gen. Bema 128, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szametę, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV, stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych i budowie złączy kablowych SN-15 kV, na terenie działek oznaczonych numerami 561/1, 695/1, 562/18, 562/64, 562/40, 562/41 i 459/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Lubień Kujawski, działce nr 232/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska oraz działkach oznaczonych numerami 115, 116/1, 151/1 i 151/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Narty, gmina Lubień Kujawski. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Kaliska, Narty i Lubień Kujawski. 
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (19 sierpnia 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (19 sierpnia 2019, 08:12:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145