Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05.08.2019 r.

Obwieszczenie 
Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.),
zawiadamiam 
o wydaniu w dniu 05.08.2019 r. decyzji znak INW.6220.8.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia z wniosku Powiatu Włocławskiego, reprezentowanego przez Pana Jana Szęlągowskiego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski – Kąty – gr. woj. – (Łanięta).
     Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
      Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubień Kujawski, Narty.
                                                                                    Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                               Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Monika Piwińska (6 sierpnia 2019, 08:55:47)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147