Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-remont budynku dawnej starej oficyny tzw „szubienicy” wraz z zagospodarowaniem terenu, dz. nr 231/17, m. Kamienna, obr. Gliznowo.

  
                                                                       Lubień Kujawski dn. 16.07.2019 r. 
INW.6733.5.2019                   
                                                                              

Obwieszczenie 


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), 
  
  
zawiadamiam 
  
o wydaniu w dniu 16.07.2019 r. decyzji znak INW.6733.5.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 29, dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie budynku dawnej starej oficyny tzw „szubienicy” wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działki oznaczonej nr 231/17, położonej w miejscowości Kamienna, w obrębie ewidencyjnym Gliznowo, gmina Lubień Kujawski. 
     Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
      Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Gliznowo. 
  

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (16 lipca 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 lipca 2019, 09:14:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141