Obwieszczenie o postanowieniach uzgadniających i zebranych dowodach -cel publiczny

  
                                                                       Lubień Kujawski dn. 19.07.2019 r. 
INW.6733.6.2019 
            
  
OBWIESZCZENIE 
            
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam: 
  
1)      o wydanym postanowieniach: 
  
  •  z dnia 04.07.2019 r. (wpływ 08.07.2019 r.)  sygnatura ROL.6123.445.2019.AK przez Starostę Włocławskiego 
  • z dnia 09.07.2019 r. (wpływ 11.07.2019 r.) sygnatura PZD.TO.456.87.2019  przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach; 
  • z dnia 11.07.2019 r. (wpływ 15.07.2019 r.)  sygnatura O.BY.Z-3.4351.277.AP.2019 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Bydgoszczy 
  
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych i budowie złączy kablowych SN-15 kV, na terenie działek oznaczonych numerami 561/1, 695/1, 562/18, 562/64, 562/40, 562/41 i 459/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Lubień Kujawski, działce nr 232/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska oraz działkach oznaczonych numerami 115, 116/1, 151/1 i 151/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Narty, gmina Lubień Kujawski, w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania, 
  
2)      o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji. 
  
 Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubień Kujawski, Narty, Kaliska.
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (19 lipca 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 lipca 2019, 09:09:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136