Obwieszczenie o wydanym postanowieniu oraz o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji - Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj. (Łanięta)

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
Zawiadamiam 
1)   o wydanym postanowieniu
  z dnia 16.07.2019 r przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski – Kąty – gr.woj. (Łanięta)”. 
2)   o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
Na wydane postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia a z jego treścią  można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29,  87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:00.
            Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag,
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca inwestycji - w miejscowości Narty oraz  Lubień Kujawski.

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (18 lipca 2019)
Opublikował: Monika Piwińska (18 lipca 2019, 11:23:00)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144