Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz o zebranych dowodach i materiałach-przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Krzewie

  
                                                                       Lubień Kujawski dn. 17.07.2019 r. 
INW.6733.7.2019 
            
  
OBWIESZCZENIE 
            
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam: 
  
1)     o wydanym postanowieniach: 
  
  • z dnia 05.07.2019 r. (wpływ 08.07.2019 r.)  sygnatura ROL.6123.430.2019.AK przez Starostę Włocławskiego 
  •  z dnia 10.07.2019 r. (wpływ 12.07.2019 r.) sygnatura WA.ZPU.7.611.562.2019.KZ  przez Polskie Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, 
  
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej Nn 0,4 kV kolidującej z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krzewie, na terenie działek oznaczonych numerami 25/1, 26, 43, położonych w obrębie ewidencyjnym Krzewie I oraz działce oznaczonej numerem 66, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzewie II, gmina Lubień Kujawski, w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania, 
  
2)     o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji. 
  
            Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Krzewie. 
                  Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (17 lipca 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (18 lipca 2019, 08:16:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122