Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, dz. 83/5, 92, 97, 126/2, położonych w obrębie Modlibórz, gmina Lubień Kujawski.

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 05.07.2019 r.
INW.6733.4.2019                  
                                                                             
Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), 
  
  
zawiadamiam 
  
o wydaniu w dniu 05.07.2019 r. decyzji znak INW.6733.4.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Piotr Szameta, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15 kV oraz rozłącznika napowietrznego SN 15 kV na terenie działek oznaczonych numerami 83/5, 92, 97, 126/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Modlibórz, gmina Lubień Kujawski. 
  
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Modlibórz. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
  

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (5 lipca 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (10 lipca 2019, 12:55:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138