Obwieszczenie o omyłce w treści obwieszczenia z dnia 30.05.2019 r. w sprawie decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej w m. Krzewie

INW.6733.7.2019                                                              Lubień Kujawski dn. 01.07.2019 r.
 
 
 
 
 
 
Obwieszczenie 
 
 
            Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w obwieszczeniu z dnia 30.05.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 20.05.2019 r. złożony przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na działa pełnomocnik Pan Wiesław Małecki, o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kolidującej z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Krzewie, na terenie działek oznaczonych numerami 25/1, 26 położonych w obrębie ewidencyjnym Krzewie I oraz działkach oznaczonych numerami 43, 66, położonych w obrębie ewidencyjnym Krzewie II, gmina Lubień Kujawski nastąpiła omyłka polegająca na przypisaniu działki nr ewid. 43 do obrębu Krzewie II, natomiast nieruchomość ta zlokalizowana jest w obrębie Krzewie I. 
      Mając powyższe na uwadze zawiadamiam, że niniejsze postępowanie toczy się dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kolidującej z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Krzewie, na terenie działek oznaczonych numerami 25/1, 26, 43  położonych w obrębie ewidencyjnym Krzewie I oraz działce oznaczonych numerem 66, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzewie II, gmina Lubień Kujawski 
        W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
         Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna dla sołectwa Krzewie. 
          Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
  
  Burmistrz Lubienia Kujawskiego

 
 
 
 
podano do publicznej informacji w dniu 02.07.2019 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (1 lipca 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (2 lipca 2019, 11:32:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133