Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. remont budynku dawnej starej oficyny wraz z zagosp. terenu na dz. 231/17 w m. Gliznowo oraz o zebranych dowodach

OBWIESZCZENIE 
           
     

 Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam: 
 
  1. o wydanym postanowieniu z dnia 31.05.2019 r. (wpływ 05.06.2019 r.)  sygnatura WOZU.DW.WZN.5151.6.31.2019.ERK przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na remoncie budynku dawnej starej oficyny tzw. „szubienicy” wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie działki oznaczonej nr 231/17, położonej w miejscowości Kamienna, w obrębie ewidencyjnym Gliznowo, gmina Lubień Kujawski, w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania.
  2. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji.
 
            Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz. 1945) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym  przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna dla sołectwa Gliznowo.
               Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.Burmistrz Lubienia Kujawskiego

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (18 czerwca 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (21 czerwca 2019, 07:34:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144