Obwieszczenie INW.6733.4.2019

 
 
                                                                                    Lubień Kujawski, dnia 12 czerwca 2019 r.
 
INW.6733.4.2019
 
Obwieszczenie 
 
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) 

zawiadamiam 
o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15 kV oraz rozłącznika napowietrznego SN 15 kV na terenie działek oznaczonych numerami 83/5, 92, 97, 126/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Modlibórz, gmina Lubień Kujawski, 
  
Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. 
Po upływie powyższego terminu zostanie wydania decyzja kończąca postępowanie 
i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (13 czerwca 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (13 czerwca 2019, 08:52:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167