Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia UM-7624/9/2007

                                                                                      Lubień Kujawski 09.08.2007r
UM-7624/9/2007
 
 
                                                          Decyzja
              o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) a także art. 34, art. 35 ust. 1 i art. 35a z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880 za zm.)
 
Po rozpatrzeniu wniosku. firmy KREISEL Technika Budowlana sp. zo.o. ul. Szarych Szeregów 23, Poznań z dnia 13.06.2006r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie zakładu produkcji suchych zapraw budowlanych na działce nr ew. 232/11 w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski.
 
                                                        Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia 1.      Rodzaj przedsięwzięcia
 
         Planowana inwestycja polegająca na budowie zakładu produkcji suchych zapraw budowlanych na działce nr ew. 232/11 w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski.
 
Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Kaliska dz. nr 232/11
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
1.      Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Dopuszcza się jedynie oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym i tylko w fazie realizacji przedsięwzięcia.
2.      Działalność gospodarcza prowadzona będzie na terenie i w budynkach przystosowanych do zamierzenia inwestycyjnego.
3.      Odpady z terenu zakładu powinny być zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. W pierwszej kolejności odpady należy poddać odzyskowi a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych, to odpady należy przekazać do unieszkodliwienia lub zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
4.      Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.
5.      Poziom hałasu emitowanego z planowanego przedsięwzięcia  nie może przekraczać dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841 z późn. zm.)
6.      Po uruchomieniu zakładu należy wprowadzić monitoring polegający między innymi na badaniu opadu pyłu na powierzchnię ziemi.
 
 
 
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 
1.      Planowane zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować w sposób określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania inwestycji uzasadnionych interesów osób trzecich.
2.      Przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy zastosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku.
3.      wentylacje pomieszczeń technologicznych, oraz dobór urządzeń technologicznych  należy zaprojektować i eksploatować w taki sposób, aby emisja hałasu i związków do powietrza nie powodowała przekroczeń standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska.
4.      Urządzenia techniczne generujące hałas posadowić w sposób ograniczający emisje hałasu i wibracji
5.      Urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe winny być dobrane pod kątem wielkości spływu tych wód z powierzchni utwardzonych.
6.      Wody opadowe i roztopowe z utwardzonego terenu zakładu, przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi powinny być oczyszczone w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 litrów na sekundę na 1 ha – w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika zawartość zawiesin ogółem była większa niż 100 mg/l, a zawartość substancji ropopochodnych – nie była większa niż 15 mg/l. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów mogą być wprowadzone do wód lub ziemi bez oczyszczenia.
7.      Ścieki bytowe wprowadzić poprzez szczelne przyłącze kanalizacyjne do miejskiej kanalizacji sanitarnej i dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków.
8.      Dla projektowanych obiektów budowlanych należy przewidzieć szczelną posadzkę.
9.      Przewidzieć wydzielone miejsca na gromadzenie powstających w zakładzie odpadów.
 
 
 
 
 
 
                                                      Uzasadnienie
 
1.Wnioskiem z dnia 13.06.2007.r. firmy KREISEL Technika Budowlana sp. zo.o. ul. Szarych Szeregów 23, Poznań wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji suchych zapraw budowlanych na działce nr ew. 232/11 w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski.
 
2.Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym miejscu – Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Lubieniu Kujawskim.
 
3.Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem  Ś-7633-74/07 z dnia 26.06. 2007r.
Stwierdzający  potrzeby wykonania raportu.
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie
NNZ-42-11-118/2007/r. z dnia 28.06.007r.
stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty 26.06.2007r.
PPIS – 28.06.2007r.
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływanie na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące,
dnia 12.07.2007 organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu 19.07.2007r.
 
7. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą
Powiatu postanowieniem z dnia 25.07.2007r. Ś-7633-74/1/07
PPIS postanowieniem z dnia 30.07.2007r. NNZ-42-11-18/07
 
      Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty –
Dnia 01.08.2007r., postanowienie PPIS – dnia 06.08.2007r.
Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III,
 
 
 
 
                                                      Pouczenie  
1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy o Prawo ochrony środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Załączniki:
1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia wg postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
 
Otrzymują:

KREISEL Technika Budowlana Sp. zo.o. w Poznaniu ul. Szarych Szeregów 23.
Superfos Poland Sp. Z o.o. Kaliska 140, 87-840 Lubień Kuj.
a/a  
Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Starostwo Powiatowe we Włocławku.  

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (9 sierpnia 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (9 sierpnia 2007, 13:57:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1377