Obwieszczenie INW.6733.3.2019

                                                                                                  Lubień Kujawski, dnia.11.06.2019r.
INW.6733.3.2019               
OBWIESZCZENIE 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), 
  
zawiadamiam 
o wydaniu w dniu 11.06.2019r. decyzji znak INW.6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek oznaczonych numerami: 159/2, 141, 162, 142/2, 142/1, 164/1, 164/3, 165, 145/2, 166/1, 145/1, 167, 149, 150, 112, 197/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Gole, gmina Lubień Kujawski. 
  
            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp). 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie 
w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Gole, gmina Lubień Kujawski. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (11 czerwca 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (11 czerwca 2019, 13:48:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146