Obwieszczenie o wydaniu decyzji INW.6733.2.2019

                                                                                            Lubień Kujawski, dnia 05.06.2019r.
INW.6733.2.2019                  
OBWIESZCZENIE 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), 
  
zawiadamiam 
o wydaniu w dniu 05.06.2019r. decyzji znak INW.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku spółki Blue Gaz Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków, która z dniem 1 kwietnia została połączona z firmą Novatek Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków zwaną dalej Inwestorem, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa występuje pan Andrzej Bieniecki reprezentujący firmę "IZOL" Sp. z o. o. we Włocławku, ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lubień Kujawski i Narty - Etap I, na terenie działek oznaczonych numerami 286/13, 323/1, 363/7, 363/10, 372, 375/7, 376/14, 376/15, 377/11, 504, 514, 516, 562/18, 620, 644, część działek nr 695/2 i 695/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasta Lubień Kujawski oraz działce oznaczonej nr 98 położonej w obrębie ewidencyjnym Narty, gmina Lubień Kujawski. 
  
            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp). 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w mieście Lubień Kujawski i sołectwa Narty, gmina Lubień Kujawski. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (7 czerwca 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (7 czerwca 2019, 14:33:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165