postanowienie w sprwie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-13/2007

                                                                                    Lubień Kujawski 08.08.2007r.
OŚB-13/2007
 
 
                                                 Postanowienie
w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
 
 
 
         Na podstawie art.51 ust.2 ( ewentualnie, dla przedsięwzięć z III grupy: ust 2a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem Ś.7633-87/07 z dnia 06.08.2007r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 06.08.2007r. sygn. N.NZ-42-11-21/2007
 
                                                  Postanawiam
 
1. Uznać za wymagalny obowiązek sporządzania RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej typu VESTAS V 27 na wieży 31,5 m na działce nr 80 w m. Gliznowo gm. Lubień Kujawski” w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 
2. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia winien być wykonany zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).
 
 
                                                    Uzasadnienie  
1. Wnioskiem z dnia 27.07.2007r., firma COGITO PLUS Izabela Raczyńska – Bawej ul. Kadłubka 42/39, 93-248 Łódź zwróciła się do Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej typu VESTAS V 27 na wieży 31,5 m na działce nr 80 w m. Gliznowo gm. Lubień Kujawski”.
 
2. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.), planowane przedsięwzięcie zaliczone jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, dla którego obowiązek sporządzenia raportu może być wymagane.
 
3. Zgodnie z art. 51 ust 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póż. zm.) obowiązek sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać  na środowisko, dla którego obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywny, stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu m.in. opinii organu ochrony środowiska – Starosty Włocławskiego, który ocenia potrzebę takiego raportu oraz jego zakres.
 
4. Zgodnie z art. 49 ust 5 Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeby sporządzania raportu  dla przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starosty Powiatowego we Włocławku oraz PPIS we Włocławku
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe – postanowieniem. Ś.7633-87/07 z dnia 06.08.2007r Stwierdzające  potrzebę wykonania raportu.
PPIS – postanowieniem z dnia 06.08.2007r. sygn. N.NZ-42-11-21/2007 stwierdzający potrzebę wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty dnia 16.08.2007r.
PPIS – z dnia 06.08.2007r.
 

Cechy przedsięwzięcia - jego rodzaj i charakterystyka wg opisu we wniosku
 
Cechy przedsięwzięcia wskazują, że konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
                                                        Pouczenie  
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
 
Otrzymują:

COGITO PLUS Izabela Raczyńska – Bawej ul. Kadłubka 42/39, 93-248 Łódź
a/a  
Do wiadomości:
1.Starostwo Powiatowe we Włocławku
2. PPIS we Włocławku
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (8 sierpnia 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (8 sierpnia 2007, 10:47:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1221