Obwieszczenie INW.6733.1.2019

                                                                                                  Lubień Kujawski, dnia. 03.06.2019r.
INW.6733.1.2019   
               
OBWIESZCZENIE 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), 
 
zawiadamiam 
o wydaniu w dniu 03.06.2019r. decyzji znak INW.6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 01.02.2018r.  występuje pan Przemysław Kruszka, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV, linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV i nn-0,4kV wraz z zintegrowaną rozdzielnicą kablową nn-0,4kV oraz zabudowie rozłącznika na istniejącym słupie linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Lubień - Czerniewice, na terenie działek oznaczonych numerami 3, 5/1, 9/11, 11, 12/11 i 13/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wiktorowo, gmina Lubień Kujawski oraz działkach oznaczonych numerami 76/6, 98 położonych w obrębie ewidencyjnym Lutobórz, gmina Choceń. 
 
            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim 
w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp). 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wiktorowo, gmina Lubień Kujawski. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Choceń oraz sołectwa Lutobórz, gmina Choceń. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (4 czerwca 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (4 czerwca 2019, 09:42:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159