Obwieszczenie INW.6733.7.2019

 
INW.6733.07.2019      
                                                            Lubień Kujawski dnia 30.05.2019r.
 
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
 
                 Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20.05.2019 r. złożony przez  ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 01.02.2019r., występuje pan Wiesław Małecki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kolidującej z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Krzewie, na terenie działek oznaczonych numerami 25/1, 26 położonych w obrębie ewidencyjnym Krzewie I oraz działkach oznaczonych numerami 43, 66, położonych w obrębie ewidencyjnym Krzewie II, gmina Lubień Kujawski. 
  
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w m. Krzewie. 
  
               Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (30 maja 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (30 maja 2019, 15:19:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151