Obwieszczenie INW.6733.06.2019

 
INW.6733.06.2019                                                                  Lubień Kujawski dnia 30.05.2019r.
 
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
 
                 Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.05.2019r. złożony przez  ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 01.02.2019r. występuje pan Piotr Szameta, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15 kV oraz zabudowie rozłączników napowietrznych i budowie złączy kablowych  SN 15 kV na terenie działek oznaczonych numerami 561/1, 695/1, 562/18, 562/64, 562/40, 562/41, 459/1 obręb Miasto Lubień Kujawski, na działce nr 232/6 obręb Kaliska oraz działkach nr 115, 116/1, 151/1, 151/2 obręb Narty, gmina Lubień Kujawski. 
  
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, przy ul. Wojska Polskiego 29, w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji.   
  
               Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (30 maja 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (30 maja 2019, 15:16:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161