Obwieszczenie INW.6733.03.2019

 
Lubień Kujawski, dnia 17 maja 2019r. 
 
INW.6733.03.2019
 
 
 
Obwieszczenie 
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek oznaczonych numerami: 159/2, 141, 162, 142/2, 142/1, 164/1, 164/3, 165, 145/2, 166/1, 145/1, 167, 149, 150, 112, 197/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Gole, gmina Lubień Kujawski. 
  
Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. 
Po upływie powyższego terminu zostanie wydania decyzja kończąca postępowanie 
i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (17 maja 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (17 maja 2019, 11:45:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164