decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia UM-7624/8/2007

                                                                                     Lubień Kujawski 26.07.2007r.
UM-7624/8/2007  
                                                                Decyzja
                   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
Po rozpatrzeniu wniosku firmy Transport Ciężarowy - Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski dnia 08.06.2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej na terenie działki nr 51 położonej w m. Wola Olszowa gm. Lubień Kujawski wraz z urządzeniami do przesyłu energii.
Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
1.      Rodzaj przedsięwzięcia
 
         Planowana inwestycja polegająca na budowie jednego generatora energii elektrycznej typu TAKA TW600 o mocy nominalnej 600KW. Wysokość masztu wynosi do 50 m natomiast średnica łopat ok. 40 m . Całość wraz ze stacją transformatorową o wymiarach 2m x 4m osadzoną będzie na fundamencie o wymiarach 10m x 10m i głębokości ok. 2m
 
Obiekt zlokalizowany będzie na gruntach rolnych będących własnością inwestora Teren inwestycji stanowi działka o powierzchni 4,68 ha dotychczas użytkowana rolniczo. Najbliższe zabudowania mają charakter pojedyńczych gospodarstw rozproszonych.
 
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Wola Olszowa gm. Lubień Kujawski na terenie działki o nr 51.
 
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  
          Pracująca elektrownia wiatrowa wytwarza hałas i powoduje wibracje otoczenia. Hałas pochodzi głównie od obracających się łopat wirnika (opory aerodynamiczne) i w mniejszej części generatora i przekładni. Problemem jest monotonność dźwięku i jego długotrwałe oddziaływanie na człowieka. Hałas jest szczególnie dokuczliwy przy małych i średnich prędkościach wiatru.
          Kolejnym elementem, który należy  wziąć pod uwagę podczas lokalizacji elektrowni wiatrowych to uciążliwość związana z szybko poruszającym się cieniem oraz odblaski promieni słonecznych od obracającego się wirnika. Są to elementy  z pozoru błahe, ale mogące silnie oddziaływać na człowieka i stać się, w okresie eksploatacji elektrowni, przedmiotem ciągnących się pomiędzy okolicznymi mieszkańcami, a właścicielem elektrowni.
          Rozwiązania technologiczne winny nie odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz w krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska, będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych.
 
                                     
 
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 
-  minimalna odległość elektrowni wiatrowych od najbliższych zabudowań mieszkalnych winna wynosić 300 m .
-  rozwiązania technologiczne winny nie odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska, będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych,
-  urządzenia mechaniczne elektrowni, które podczas funkcjonowania będą źródłem hałasu (m.in. wirnik, przekładnia) winny być izolowane akustycznie przy użyci materiałów dźwiękochłonnych,
-  uciążliwość przedsięwzięcia winna zamykać się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny.
-  spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
-  należy opracować plan przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład elektrowni wiatrowych oraz na bieżąco usuwać wszelkie nieprawidłowości w pracy turbin.
-  po uruchomieniu elektrowni wiatrowych przeprowadzić pomiar natężenia hałasu w porze dziennej i nocnej, na kierunku najbliższej zabudowy mieszkaniowej.
-  warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na budowie,
-  możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
-  przyjęcie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych ograniczających lub eliminujących wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami
1.      Przy budowie przedmiotowej elektrowni wiatrowej należy stosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku.
2.      Zabezpieczyć stację transformatorową tak, aby nie nastąpiło zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego olejem transformatorowym.
 
3.      Podczas prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, zdjętą, nie oczyszczoną warstwę humusową, należy ponownie wykorzystać przyrodniczo.
4.      Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie.
 
                                                         Uzasadnienie  


1.Wnioskim z dnia 08.06.2007r. inwestor firma Transport Ciężarowy – Handel Obowźny, Mirosław Gawłowski  zwrócił się o wydanie decyzji p środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej na terenie działki nr 51 położonej w m. Wola Olszowa gm. Lubień Kujawski wraz z urządzeniami do przesyłu energii.
 
2. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym miejscu i zwyczajowo przyjętym przez Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim na tablicy ogłoszeń.
 
3.Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt.... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie  z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz  Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem z dnia  25.06.2007r, sygn. OŚB.7633-76/07 stwierdzające  potrzebę wykonania raportu:
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 14.06.2007r, sygn. NNZ—42-11-16/2007   stwierdzające  potrzebę  wykonania raportu.
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 25.06.2007r. postanowieniem PPIS – 14.06.2007r.
 
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące,
dnia 27.06.2007 organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym  nałożył  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz określił jego zakres.
 
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu w  04.07.2007r.
7. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Miejski (strona internetowa)
 
8. Inwestor przedłożył  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten, w ocenie organu wydającego decyzję oraz organów uzgadniających spełniał wymagania ustawowe oraz był zgodny z zakresem ustalonym w postępowaniu, o którym mowa wyżej.
 
9. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 
10.Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą Powiatu postanowieniem z dnia 11.07.2007r. OŚB.7633-76/1/07, PPIS postanowieniem z dnia 10.07.2007r. NNZ-42-11-16/2007
 
 
      Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 18.07.2007r, postanowienie PPIS – dnia 17.07.2007
Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III, niniejszej decyzji.
 
                                                            Pouczenie  


1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia  niniejszej decyzji.
 
 
Załączniki:
1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:

 Transport Ciężarowy – Handel Obwoźny, Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7,  87-840 Lubień Kujawski.

Pan Robert Gawłowski zam. Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kuj.
Państwo Elzbieta i Przemysław Nowak zam. Nowa Wieś 13, 87-840 Lubień Kuj.
Pani Skibińska Maria zam. Morzyce, 87-840 Lubień Kuj.
Pan Sierakowski Grzegorz zam. Wola Olszowa, 87- 840 Lubień Kuj.
Państwo Tomasz i Magdalena Żakowieccy zam. Wola Olszowa, 87-840 Lubirń Kuj.
Pan Szambelan Jan zam. Wola Olszowa, 87-840 Lubień kuj.
Pan Pilichowski Kazimierz zam. Wola Olszowa, 87-840 Lubień Kuj.
a/a Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Starostwo Powiatowe we Włocławku.  

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (1 sierpnia 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (1 sierpnia 2007, 10:23:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1445