INW.6733.2.2019

 
 
Lubień Kujawski, dnia 6 maja 2019 r. 
 
INW.6733.2.2019
 
 
 
Obwieszczenie 
  
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lubień Kujawski i w miejscowości Narty – ETAP I , na terenie działek oznaczonych numerami 286/13, 323/1, 363/7, 363/10, 372, 375/7, 376/14, 376/15, 377/11, 504, 514, 516, 562/18, 620, 644, 695/2 – część działki, 695/3 – część działki, położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Lubień Kujawski oraz działce oznaczonej numerem 98, położonej w obrębie ewidencyjnym Narty, gmina Lubien Kujawski, 
  
Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. 
Po upływie powyższego terminu zostanie wydania decyzja kończąca postępowanie 
i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (9 maja 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (9 maja 2019, 09:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156