INW.6733.1.2019

 
 
Lubień Kujawski, dnia 6 maja 2019 r. 
 
INW.6733.1.2019
 
Obwieszczenie 
  
  
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV, linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV i nn-0,4kV wraz z zintegrowaną rozdzielnicą kablową nn-0,4kV oraz zabudowie rozłącznika na istniejącym słupie linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Lubień - Czerniewice, na terenie działek oznaczonych numerami 3, 5/1, 9/11, 11, 12/11 i 13/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wiktorowo, gmina Lubień Kujawski oraz działkach oznaczonych numerami 76/6, 98 położonych w obrębie ewidencyjnym Lutobórz, gmina Choceń. 
  
Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. 
Po upływie powyższego terminu zostanie wydania decyzja kończąca postępowanie 
i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (9 maja 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (9 maja 2019, 09:06:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141