Obwieszczenie INW.6733.04.2019

 
 
INW.6733.04.2019                                                                    Lubień Kujawski, dnia 15.04.2019r.
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27.03.2019 r. złożony przez ENERGA-OPERATOR S.A  z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 1.02.2019r. występuje pan Piotr Szameta zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15 kV oraz rozłącznika napowietrznego SN 15 kV na terenie działek oznaczonych numerami 83/5, 92, 97, 126/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Modlibórz, gmina Lubień Kujawski. 
  
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15 pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji. 
               Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (16 kwietnia 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (16 kwietnia 2019, 10:50:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177