Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie znak: INW.6733.02.2019

Lubień Kujawski, dnia 10.04.2019 r. 
 
INW.6733.02.2019
 
 
 
Obwieszczenie 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz 1945 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) 
  
Zawiadamiam 
  
o wydaniu w dniu 10.04.2019r. decyzji umarzającej postępowanie znak: INW.6733.02.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń,  w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 03.08.2018r. występuje pan Radosław Malinowski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie złącza średniego napięcia SN zasilającego napowietrzną stację transformatorową wraz z kablową rozdzielnią szafową, celem zasilania budynku handlowo- usługowego na działce nr 100/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Narty, gmina Lubień Kujawski. Inwestycja przebiegać będzie przez działki oznaczone numerami 100/15 i nr 99 w obrębie ew. Narty oraz nr 232/19 i 232/64 w obrębie ew. Kaliska, gmina Lubień Kujawski. 
 Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.  
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.  
  
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.).  
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie 
w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji.  
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (11 kwietnia 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (11 kwietnia 2019, 09:31:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165