Obwieszczenie INW.6733.03.2019

INW.6733.03.2019                                                                    Lubień Kujawski, dnia 01.04.2019r.
 
 
 
 
  
OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania 
 
  
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20.03.2019 r. złożony przez Gminę Lubień Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole, na terenie działek oznaczonych numerami 159/2, 141, 162, 142/2, 142/1, 164/1, 164/3, 165, 145/2, 166/1, 145/1,167, 149,150, 112, 197/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Gole, gmina Lubień Kujawski. 
  
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji. 
  
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (1 kwietnia 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (1 kwietnia 2019, 14:46:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164