Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 
Lubień Kujawski, dnia 22.03.2019 r. 
 
INW.6733.02.2019 
 
 
Obwieszczenie 
 
 
           
   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam 
o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie 
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie złącza średniego napięcia SN zasilającego napowietrzną stację transformatorową wraz 
z kablową rozdzielnią szafową, celem zasilania budynku handlowo- usługowego na działce nr 100/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Narty, gmina Lubień Kujawski. Inwestycja przebiegać będzie przez działki oznaczone numerami 100/15 i nr 99 
w obrębie ew. Narty oraz nr 232/19 i 232/64 w obrębie ew. Kaliska, gmina Lubień Kujawski.    
  
Wobec powyższego informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć się co do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów 
i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. 
  
Po upływie powyższego terminu zostanie wydania decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (25 marca 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (25 marca 2019, 14:03:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168