Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: INW.6733.09.2018.2019

Lubień Kujawski, dnia 20.03.2019 r. 
 
INW.6733.09.2018.2019

 
 
 
Obwieszczenie 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz 1945 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) 
  
Zawiadamiam 
  
o wydaniu w dniu 20.03.2019r. decyzji znak: INW.6733.09.2018.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie działek oznaczonych numerami: 48/55, 42, 40/13-(decyzja z dnia 07.03.2019r. znak: GN.6831.14.2018.2019 wprowadza podział na działki nr 40/36, 40/37, 40/38, 40/39), położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek oznaczonych numerami: 48/55, 42, 233, 40/13 -(decyzja z dnia 07.03.2019r., znak: GN.6831.14.2018.2019 wprowadza podział na działki nr 40/36, 40/37, 40/38, 40/39) i 40/21, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gmina Lubień Kujawski. 
  
 Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.  
  
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.  
  
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.).  
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie 
w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim i Sołectwa Kaliska, gmina Lubień Kujawski. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia 
  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (21 marca 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (21 marca 2019, 15:23:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180