INW.6733.08.2018.2019

Lubień Kujawski dnia. 19.02.2019 r.
INW.6733.08.2018.2019                   
                                                                             
Obwieszczenie
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 
zawiadamiam
 
o wydaniu w dniu 19.02.2019 r. decyzji znak INW.6733.08.2018.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z T- Mobile Polska SA z siedzibą  ul. Marynarska 12, 02 – 674 Warszawa, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa  z dnia 15.01.2018 r. występuje pan Marcin Michalski, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T - MOBILE -32992 Bileńska Kolonia na terenie działki oznaczonej nr 162, położonej w obrębie ewidencyjnym Bilno, gmina Lubień Kujawski.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500.
 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp).
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń UM w Lubieniu Kujawskim i Sołectwa Bilno, gmina Lubień Kujawski.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (20 lutego 2019)
Opublikował: Krzysztof Lach (20 lutego 2019, 09:06:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182