Obwieszczenie INW.6733.1.2019

INW.6733.1.2019                                                                 Lubień Kujawski dnia 6.02.2019r. 
  
  
  
  
 Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
  
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30.01.2019 r. złożony przez ENERGA Operator S.A. Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa występuje pan Przemysław Kruszka, ELGREEN CCENTRUM Sp. z o. o, ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV, linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV i nn-0,4kV wraz z zintegrowaną rozdzielnicą kablową nn-0,4kV oraz zabudowie rozłącznika na istniejącym słupie linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Lubień-Czerniewice, na terenie działek oznaczonych numerami 3, 5/1, 9/11, 11, 12/11 i 13/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Wiktorowo, gmina Lubień Kujawski oraz działkach oznaczonych numerami 76/6 i 98 położonych w obrębie ewidencyjnym Lutobórz, gmina Choceń. 
  
  
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim i UG w Choceniu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji. 
  
               Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (6 lutego 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (8 lutego 2019, 09:40:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209