Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW.6733.09.2018

INW.6733.09.2018                                                                    Lubień Kujawski dnia 12.12.2018 r. 
  
  
  
  
  
  
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
  
  
  
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.12.2018 r. złożony przez Gminę Lubień Kujawski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie działek oznaczonych numerami: 48/55, 42, 40/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska oraz budowie sieci wodociągowej na terenie działek oznaczonych numerami: 48/55, 42, 233, 40/13 i 40/21 położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gmina Lubień Kujawski. 
  
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji - Sołectwo Kaliska. 
  
               Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (12 grudnia 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (13 grudnia 2018, 08:19:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230