OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska, w gminie Lubień Kujawski 
  
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), 
  
z a w i a d a m i a m 
o podjęciu przez Radę Miejską w  Lubieniu Kujawskim 
uchwały Nr XXXV/322/2018 z dnia 7 września 2018 r.   
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska w gminie Lubień Kujawski 
  
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. 
Wnioski należy składać: 
w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29. jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.): 
a)    opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
b)   opatrzone podpisem zaufanym 
lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29. 
  
w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. 
  
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości której dotyczy. 
  

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (21 listopada 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (21 listopada 2018, 12:58:36)

Ostatnia zmiana: Jakub Tomczak (16 października 2019, 07:54:47)
Zmieniono: literówka w tytule obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 247