decyzja o srodowiskowych uwarnkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia UM-7624/6/2007

                                                                                    Lubień Kujawski 31.05.2007r
UM-7624/6/2007
 
 
                                                      Decyzja
             o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) a także art. 34, art. 35 ust. 1 i art. 35a z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880 za zm.)
 
Po rozpatrzeniu wniosku z Urzędu z dnia 02.04.2006r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Lubień Kujawski ulice: Bukowa, Lipowa i Leśna.
 
                                                      Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia 1.      Rodzaj przedsięwzięcia
 
         Planowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Lubień Kujawski ulice: Bukowa, Lipowa i Leśna.
 
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Lubień Kujawski ulice: Bukowa dz. nr 671, Lipowa dz. nr 376  i Leśna dz. nr 667.
 
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
1.      Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Dopuszcza się jedynie oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym i tylko w fazie realizacji przedsięwzięcia.
2.      Prace budowlane prowadzić przy użyciu sprawnego sprzętu bez możliwości zanieczyszczenia środowiska naturalnego i oddziaływaniu na zdrowie ludzi.
3.      Przebudowa drogi winna być zaprojektowana w taki sposób, aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze.
4.      Niezbędną wycinkę drzew prowadzić tylko w celu poprawy widoczności na łukach poziomych czy ze względu na zbyt bliskie usytuowanie drzew w stosunku do krawędzi nawierzchni.
5.      Na usunięcie drzew i krzewów należy uzyskać zezwolenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
6.      Grunty rolne pozostałe po realizacji inwestycji należy zrekultywować w kierunku rolnym. Inne grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
7.      Odpady z terenu budowy powinny być zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. W pierwszej kolejności odpady należy poddać odzyskowi s jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych, to odpady należy przekazać do unieszkodliwienia. Zmagazynowane odpady z rozbiórki, przede wszystkim odpady bitumiczne oraz tłuczeń i gruz betonowy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
8.      Należy wyznaczyć miejsce do gromadzenia odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji.
9.      Poziom hałasu emitowanego z planowanego przedsięwzięcia  nie może przekraczać dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841 z późn. zm.)
 
 
 
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 
         
1.      Przy przebudowie przedmiotowej drogi gminnej należy  stosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku.
 
2.      Należy zapewnić odpowiednie odprowadzanie wód opadowych z terenu drogi – powierzchniowo do istniejącego lokalnego systemu odwadniania ulic.
 
3.      Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć pełną inwentaryzacje drzewostanu, występującego w obrębie inwestycji.
 
 
                                                 Uzasadnienie
 
1.Wnioskiem z dnia 02.04.2007.r. z Urzędu wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Lubień Kujawski ulice: Bukowa, Lipowa i Leśna.
 
2.Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym miejscu – Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Lubieniu Kujawskim.
 
3.Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem  Ś-7633-39/07 z dnia 16.04. 2007r.
 
Stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie
NNZ-42-11-11/...../2007/r. z dnia 23.04.007r.
stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty 16.04.2007r.
 
PPIS – 23.04.2007r.
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływanie na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące,
dnia 02.05.2007 organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu 09.05.2007r.
 
7. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą
Powiatu postanowieniem z dnia 18.05.2007r. Ś-7633-39/1/07
PPIS postanowieniem z dnia 23.05.2007r. NNZ-42-11-11/07
 
      Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty –
Dnia 25.05.2007r., postanowienie PPIS – dnia 30.05.2007r.
Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III,
 
 
                                                      Pouczenie  


1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy o Prawo ochrony środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Załączniki:
1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia wg postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
 
Otrzymują:

2. a/a  
Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Starostwo Powiatowe we Włocławku.  

metryczka


Wytworzył: Wojciech Szymański (6 czerwca 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (6 czerwca 2007, 10:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1169