Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia rapotu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-9/2007

                                                                                    Lubień Kujawski 23.05.2007r.
OŚB-9/2007
 
 
                                                      Postanowienie
w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
 
 
 
         Na podstawie art.51 ust.2 ( ewentualnie, dla przedsięwzięć z III grupy: ust 2a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem Ś.7633-61/07 z dnia 21.05.2007r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 23.05.2007r. sygn. N.NZ-42-11-14/2007
 
 
 
                                                      Postanawiam
 
Nie nakładać obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: : „rozbudowie i przebudowie budynku handlowo – usługowego wraz z zakresem niezbędnych rozbiórek, budowa muru oporowego i parkingu na działce nr 488/1”.
Uzasadnienie  
Wnioskiem z dnia, 14.05.2007r. firma IMMOBILIEN Sp. z.o.o. ul. Świętokrzyska 22, 88-100 Inowrocław zwróciła się do Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „rozbudowie i przebudowie budynku handlowo – usługowego wraz z zakresem niezbędnych rozbiórek, budowa muru oporowego i parkingu na działce nr 488/1”.
 
 

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 pkt. 52 i 53 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
 
 

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.  

Organy te wydały postanowienia: Starostwo Powiatowe – postanowieniem. Ś.7633-61/07 z dnia 21.05.2007r Stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
PPIS – postanowieniem z dnia 23.05.2007r. sygn. N.NZ-42-11-14/2007stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty dnia 21.05.2007r.
PPIS – z dnia 23.05.2007r.
 

Cechy przedsięwzięcia - jego rodzaj i charakterystyka wg załącznika nr 1 do postanowienia.
 
Cechy przedsięwzięcia nie wskazują, aby konieczne było sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
                                                       Pouczenie  


Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
 
Otrzymują:
1.Starostwo Powiatowe we Włocławku
2. PPIS we Włocławku
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Szymański (6 czerwca 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (6 czerwca 2007, 10:05:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1075