OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego - INW.6733.05.2018

Lubień Kujawski, dnia 05 listopad 2018 r. 

INW.6733.05.2018 

O B W I E S Z C Z E N I E  o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego 
  
  
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 101 § 1 i 3, art. 123-126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), 
z urzędu, 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego 
Zawiesza postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41912 "Lubień Kujawski" na działce oznaczonej nr 89 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gmina Lubień Kujawski, toczące się pod sygnaturą INW.6733.05.2018 z wniosku firmy Polkomtel Sp. z o. o w Warszawie. 
  
UZASADNIENIE 
W dniu 27 marca 2018 r. firma Polkomtel Sp. z o. o w Warszawie złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41912 "Lubień Kujawski" na działce oznaczonej nr 89 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gmina Lubień Kujawski. O wszczęciu postępowania powiadomiono strony obwieszczeniem dnia 21.05.2018r. na stronie BIP Lubienia Kujawskiego oraz w miejscu planowanej inwestycji. Po zawiadomieniu o wszczęciu postępowania wpłynęły protesty właścicieli działek sąsiednich a dnia 05.07.2018 r. powołany został Społeczny Komitet Protestacyjny mający na celu uniemożliwienie wybudowania masztu stacji bazowej telefonii komórkowej BT 4192 "Lubień Kujawski".  Dnia 03.10.2018 r. wpłynęły do Urzędu wnioski obywateli: pani Genowefy Sekleckiej, państwa Marianny i Radosława Jakóbowskich, państwa Ryszarda i Jadwigi Markiewicz o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej dla działek 81/2, 81/3, 80 i pobliskich terenów. Motywują to stanem faktycznym tzn. małą powierzchnią działek, dobrą dostępnością inwestycyjną związaną z  obsługą komunikacyjną, zaopatrzeniem w media infrastruktury technicznej, częściową zabudową działek zabudową mieszkaniową jednorodzinną 
 Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Burmistrz Lubienia Kujawskiego wykonał analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XVII/166/2016 z dnia 7 października 2016 r., gdzie obszar wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest jako strefa R - rolniczo osadnicza, gdzie dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, która w pełni odpowiada potrzebom społecznym. 
Obręb ewidencyjny Kaliska graniczy bezpośrednio z obrębem ewidencyjnym miasta Lubień Kujawski, posiada podstawowe sieci infrastruktury technicznej, jest dobrze skomunikowany drogami publicznymi a działki wskazane do objęcia miejscowym planem pod funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie posiadają gruntów klas chronionych RI-III i są położone poza obszarami podlegającymi ochronie. 
  
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców oraz częściowo z własnej inicjatywy Burmistrza Lubienia Kujawskiego, w Urzędzie Miasta podjęto czynności przygotowawcze do opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar, którego dotyczy przedmiotowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dnia 18 października 2018 r. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła uchwałę Nr XXXVII/335/2018 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska, zgodnie z załącznikiem mapowym do uchwały. 
  
Wstępne opracowania dotyczące planu miejscowego wskazują, że ustalenia planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru mogą być odmienne od wnioskowanego sposobu zagospodarowania terenu tj. zwarta zabudowa mieszkalna jednorodzinna a wolnostojąca stacja bazowa telefonii komórkowej zakłócająca ład przestrzenny, jako najważniejszy element planowania przestrzennego nie tylko dla działek sąsiednich ale i kolejnych działek, które mogą powstać z tych pierwszych w drodze np. podziałów.
  
 Wobec powyższego konieczne jest zawieszenie niniejszego postępowania w celu zapobieżenia wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego niezgodnej z opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
  
Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego można zawiesić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli: 
1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo 
2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu miejscowego lub jego zmiany. 
  
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 
  
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 7 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia. 
  
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. 
  
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (7 listopada 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (7 listopada 2018, 13:58:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272