Obwieszczenie INW.6733.01.2018 z dnia 20.08.2018r.

Lubień Kujawski dnia 20.08.2018 r. 
  
  
INW.6733.01.2018 
  
  
  
  
O B W I E S Z C Z E N I E 
  
  
            Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017 poz. 1073 ze zm.) informuję, że wysłany został projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku P4 Sp. z o. o w Warszawie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki oznaczonej nr 337 położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Lubień Kujawski, do n/w instytucji: 
  
1. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku 
2. Starostwo Powiatowe we Włocławku 
3. Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach 
4. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy 
  
  
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na stronie BIP. 
  
  
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (20 sierpnia 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (17 września 2018, 07:30:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173