Obwieszczenie INW.6733.01.2018 z dnia 10.09.2018

Lubień Kujawski, dnia 10.09.2018 r. 
  
INW.6733.01.2018 
  
  
  
Obwieszczenie 
  
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki oznaczonej nr 337 położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Lubień Kujawski. 
  
Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. 
  
Po upływie powyższego terminu zostanie wydania decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (10 września 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (17 września 2018, 07:29:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230