Zarządzenie 15/07

Zarządzenie Nr 15/2007
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 15 maja 2007 roku
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok
              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104) oraz § 11 pkt a uchwały Rady Miejskiej Nr: IV/16/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego zarządza, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr: IV/16/2006 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006  r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zmienionej uchwałami:
-         Nr: VI/30/2007 z dnia 16 marca 2007 roku Rady Miejskiej
-         Nr: VII/36/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 roku Rady Miejskiej
-         Nr: 12/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
w § 1 wyrażenie „dochody gminy na kwotę 13.827.228 zł” zastępuje się wyrażeniem „dochody gminy na kwotę 13.969.633 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
-         dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 3.477.494 zł
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
w § 2 wyrażenie „wydatki budżetu gminy na kwotę 13.827.228 zł” zastępuje się wyrażeniem „wydatki gminy na kwotę 13.969.633 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
-         wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 3.477.494 zł
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

załączniki i uzasadnienie (18kB) plik

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (15 maja 2007)
Opublikował: Marek Tyczyński (17 maja 2007, 13:56:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1032