Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 07.2018

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 11.07.2018 r.
INW.6733.07.2018                
                                                                           
 
Obwieszczenie
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),
 
zawiadamiam
 
o wydaniu w dniu 11.07.2018 r. decyzji znak INW.6733.07.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku Domu Dziecka na Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych - Dom Seniora (bez zmiany gabarytów zewnętrznych budynku) wraz z montażem metalowej, osobowej platformy mechanicznej na terenie działki oznaczonej nr 305/3 położonej w obrębie ewidencyjnym miasta Lubień Kujawski.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń dla sołectwa Kłóbka.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (11 lipca 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (11 lipca 2018, 13:33:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272