Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 03.2018

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 09.07.2018 r.
INW.6733.03.2018                
                                                                           
 
Obwieszczenie
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),
 
zawiadamiam
 
o wydaniu w dniu 09.07.2018 r. decyzji znak INW.6733.03.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz wymianie istniejącej linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek oznaczonych nr: 133/1, 57 – (dr. krajowa), 141/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Gagowy Nowe, gmina Lubień Kujawski oraz działek oznaczonych nr 229- (dr. krajowa) i nr 231 położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno, gmina Lubień Kujawski.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń dla sołectwa Kaliska.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
           

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (11 lipca 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (11 lipca 2018, 13:32:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202