Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 02.2018

  
                                                                       Lubień Kujawski dn. 03.07.2018 r. 
INW.6733.02.2018                 
                                                                            
  
Obwieszczenie 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), 
  
zawiadamiam 
  
o wydaniu w dniu 02.07.2018 r. decyzji znak INW.6733.02.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz modernizacji linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek oznaczonych nr 48/59, 48/60, 48/61, 48/62, 48/63, 48/64, 48/65, 48/66, 48/67. 48/68, 48/69, 48/70, 53 - droga gminna i nr 59 położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gmina Lubień Kujawski. 
  
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia. 
  
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń dla sołectwa Kaliska. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
           

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (4 lipca 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (5 lipca 2018, 13:44:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188