Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzania raportu o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia OŚB -7/2007

                                                                              Lubień Kujawski 02.05.2007r.
OŚB-7/2007
 
 
                                                 Postanowienie
w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
 
 
 
         Na podstawie art.51 ust.2 ( ewentualnie, dla przedsięwzięć z III grupy: ust 2a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem Ś.7633-39/07 z dnia 16.04.2007r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 23.04.2007r. sygn. N NZ-42-11-11/2007
 
 
 
                                                    Postanawiam
 
Nie nakładać obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Lubień Kujawski, ulice: Bukowa, Lipowa, Leśna.
 
 
                                                   Uzasadnienie  
Wnioskiem z dnia, 02.04.2007r.. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Lubień Kujawski, ulice: Bukowa, Lipowa, Leśna dołączając do wniosku wymienione w art. 49 ust. 3 informację o przedsięwzięciu.

 

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
 
 

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.  

Organy te wydały postanowienia: Starostwo Powiatowe – postanowieniem Ś.7633-39/07 z dnia 16.04.2007r. Stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
PPIS – postanowieniem z dnia 23.04.2007r. N.NZ-42-11-11/2007 stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty dnia 23.04.2007r.
PPIS – z dnia 30.04.2007r.
 

Cechy przedsięwzięcia - jego rodzaj i charakterystyka wg załącznika nr 1 do postanowienia.
 
Cechy przedsięwzięcia nie wskazują, aby konieczne było sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
                                                  Pouczenie  
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
 
Otrzymują:
1.Starostwo Powiatowe
we Włocławku
2. PPIS we Włocławku
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Szymański (4 maja 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (4 maja 2007, 11:25:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1115