Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 04.2018


 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 20.06.2018 r.
INW.6733.04.2018                
                                                                           
 
Obwieszczenie
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),
 
zawiadamiam
 
o wydaniu w dniu 20.06.2018 r. decyzji znak INW.6733.04.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i odcinka sieci wodociągowej na terenie działek oznaczonych nr 232/20, 232/19 i 232/64 położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska oraz na terenie działek oznaczonych nr 99 i nr 100/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Narty, gmina Lubień Kujawski.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń dla sołectwa Bagno
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (21 czerwca 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (21 czerwca 2018, 19:03:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267