Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach 6733.10.2018

  
Lubień Kujawski, dnia 20.06.2018 r. 
  
INW.6733.10.2018 
  
  
Zawiadomienie 
  
  
            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie konstrukcji dachu, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania dawnego budynku spichlerza dworskiego na terenie działki oznaczonej nr 53/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Kłóbka, gmina Lubień Kujawski. 
  
Wobec powyższego informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. 
  
Po upływie powyższego terminu zostanie wydania decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Otrzymują: (adresy w aktach sprawy) 
1.    Piotr Nowakowski- Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej 
2.    Gmina Lubień Kujawski 
3.    INW - a/a

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (20 czerwca 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (20 czerwca 2018, 14:14:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217