Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach 6733.03.2018

  
Lubień Kujawski, dnia 20.06.2018 r. 
  
INW.6733.03.2018 
  
  
  
  
  
Zawiadomienie 
  
            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz wymianie istniejącej linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek oznaczonych nr: 133/1, 57 – (dr. krajowa), 141/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Gagowy Nowe, gmina Lubień Kujawski oraz działek oznaczonych nr 229 - (dr. krajowa) i nr 231 położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno, gmina Lubień Kujawski. 
  
Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. 
  
Po upływie powyższego terminu zostanie wydania decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
  
  
  
  
  
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (20 czerwca 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (20 czerwca 2018, 14:13:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189