Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny 05.2018

INW.6733.05.2018                                                                 Lubień Kujawski dnia 21.05.2018 r.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27 marca 2018 r. złożony przez firmę Polkomtel Spółka z o. o z siedzibą ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.01.2018 r. działa pan Zbigniew Rasiewicz (adres w aktach sprawy), zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41912 "Lubień Kujawski" na terenie działki oznaczonej nr 89 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gmina Lubień Kujawski.
 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji.
 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (21 maja 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (21 maja 2018, 17:47:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194